Úvod Program Informácie

Kontakty

SK  | DE

 
 
Prihláška / Anmeldung    

Hlavné témy kongresu

Úspešný príbeh - triedený zber komunálnych odpadov v rakúskych
a nemeckých obciach

Zber zložiek komunálnych odpadov na príklade regionálnych riešení v Rakúsku
Postavenie obcí a skúsenosti v systéme triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
  Spolková republika Sasko - skúsenosti pri nakladaní s komunálnym odpadom

I. časť - Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch  - Očakávania 
Pohľad na nový zákon o odpadoch z hľadiska praxe
Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch 
Východiská pre pôsobenie OZV v podmienkach SR

II. časť - Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch  - Súvislosti
Súvislosti zákona o odpadoch s obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom
obstarávaní a daňovými predpismi
Zákon o odpadoch z pohľadu európskeho práva
Nové povinnosti obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

Odpad dneška, surovina zajtrajška

  Stiahnuť pozvánku
  Stiahnuť prihlášku 
                                                               

 
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com