Úvod Program Informácie

Kontakty

slovensky | deutsch

 
 
 
Program

Termín konania: 21. november 2018
Miesto konania:
Bratislava, Kongresové centrum Technopol
Časové trvanie: od 9.00 - 16.00 hod.  
Rokovacie jazyky: slovensky, nemecky (simultánne tlmočenie zabezpečené)
Večerná diskusia: od 16.00 - 18.00 hod.
Téma diskusie: Novela zákona o odpadoch
(Vstup na diskusiu voľný). 

Prihláška / Anmeldung
Program kongresu DOH 2018

PREZENTÁCIE Z KONGRESU NA STIAHNUTIE! !

od  8.15 Registrácia
9.00 Oficiálne otvorenie 14. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník
   

I. blok

  Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 

9.15 - 10.15
 

Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad
Hugo-Maria Schally / DG Environment
(EU), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby (video - prenos)
Predstavenie nových cieľov obehového hospodárstva EÚ v horizonte roku 2030

Odpadové hospodárstvo SR
Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR (SK)

Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Obehové hospodárstvo v Nemecku
Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH
(DE)
Informácia o uplatňovaní obehového hospodárstva v jednej z ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta na príklade nového nemeckého zákona o obaloch

10.15- 10.30 Diskusia
10.30 - 10.50 Prestávka na kávu
   

II. blok

  Ako ďalej s plastovým odpadom? 

10.50 - 12.20

Potenciál recyklácie plastových obalov
Manuel Ramos / Reclay Group
(EN)

Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva
Franz Speer / environmentálny poradca
(DE) 
Uplatňovanie európskej stratégie obehového hospodárstva na príklade spoločnosti Henkel

Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní
s plastovým odpadom
Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky
(SK)
Prečo je tak dôležitý efektívny systém na lokálnej úrovni? Nakladanie s plastovým odpadom na lokálnej úrovni, popis systému a definícia najdôležitejších výziev, štatistiky a analýzy

Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku
Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH
(DE)

12.20 - 12.30

Diskusia
   

12.30 - 13.05

  Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva
  Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)
   

13.05 - 14.00

Prestávka na obed
   

III. blok

  Nakladanie s odpadmi v SR

14.00 - 15.15

Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR
Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
(SK)
Postavenie zberovej spoločnosti v systéme nakladanie s odpadmi a jej reálne pôsobenie v podmienkach samostatného trhu. Definovanie bariér a návrhy na zlepšenie súčasného stavu.   

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018
Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.(SK)
Peter Valent,
Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení
Skúsenosti OZV s uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v sledovanom období. Vplyv legislatívy na uplatňovanie a ďalší vývoj rozšírenej zodpovednosti výrobcov v SR

Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu Únie miest Slovenska
Miloš Veverka | Únia miest Slovenska
(SK)
Hodnotenie odpadového hospodárstva SR z pohľadu samosprávy SR.  Pohľad na prax, uplatňovanie legislatívy a vyskytujúce sa problémy

15.15 - 15.30

Diskusia

15.15  - 16.00

Občerstvenie
 

    DOH +

  TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami
16:00 - 18.00 Novela zákona o odpadoch v súvislostiach
Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný.
Moderuje: Peter Gallovič
 

 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 

 
 
 
   
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com

                                                              Ochrana osobných údajov